Regulamin

Poniższy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług prawnych przez Kancelarię IPSO IURE Liberski Kita Ambroziak Majewska sp.k. na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, dotyczących jednorazowych usług pomocy prawnej.

Regulamin nie dotyczy umów zawieranych przez Kancelarię z jej stałymi Klientami. Regulamin nie obejmuje również umów zawieranych na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, regulujących całość stosunku prawnego pomiędzy Kancelarią a Klientem, takich jak umowa Kompleksowej Obsługi Prawnej (KOP), umowa na Usługę Prawną Doraźną (UPD), umowa Stałej Usługi Windykacyjnej (SUW), umowa Kompleksowej Obsługi Kadrowo-Księgowej (KOKK), a także zleceń windykacyjnych.

Jeśli którekolwiek ze wskazanych poniżej kwestii są dla Państwa niejasne, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@ipsoiure.com.pl.

I.
Informacje ogólne
 1. Usługodawcą jest: Kancelaria IPSO IURE Liberski Kita Ambroziak Majewska Sp.k.
  ul. Łomiańska 5a, 01-685 Warszawa
  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000418221, NIP 1182084309, REGON 146095556
  nr telefonu 22 833 07 10,
  adres e-mail: sekretariat@ipsoiure.com.pl,
  zwana również Kancelarią.
 2. Świadczenie usług przez Kancelarię odbywa się na podstawie umowy zawieranej między Kancelarią a Klientem, poprzez indywidualne uzgodnienie warunków umowy oraz akceptację Regulaminu. Niniejszy Regulamin składa się na treść Umów o świadczenie Usług zawieranych pomiędzy Kancelarią a Klientami.
 3. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.
 4. Przed zawarciem Umowy, Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.
II.
Słownik pojęć
 1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
  1) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
  2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca z Kancelarią umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Osoba fizyczna, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczona w szczególnych przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, może korzystać z Usług, jeśli działa przez swojego przedstawiciela ustawowego tj. np. rodzica, opiekuna, kuratora;
  3) Umowa – umowa zawierana pomiędzy Kancelarią a Klientem na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, na podstawie której Kancelaria świadczy na rzecz Klienta Usługi, za które Klient zobowiązuje się zapłacić indywidualnie uzgodnione wynagrodzenie;
  4) Usługi – ujmowane zbiorczo usługi prawnicze (usługi pomocy prawnej i prawnopodatkowej) świadczone przez Kancelarię na podstawie umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, obejmujące m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów umów, sporządzanie pism procesowych, etc.;
  5) Konsument – osoba fizyczna, która zawiera Umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kc. Za konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG;
  6) ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.
III.
III. Świadczenie Usług
 1. Kancelaria świadczy Usługi pomocy prawnej z zachowaniem należytej staranności, z poszanowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, jak również zgodnie z przepisami etyki ustanowionymi przez organy samorządu adwokackiego, radcowskiego i samorządu doradców podatkowych.
 2. Sposób świadczenia Usługi w zleconej Kancelarii sprawie wynika z charakteru sprawy, zakresu zlecenia oraz indywidualnych uzgodnień z Klientem.
 3. Usługi są świadczone w oparciu stan prawny, orzecznictwo oraz interpretacje przepisów aktualne w chwili realizacji Usług. Wszelkie późniejsze zmiany stanu prawnego, orzecznictwa lub interpretacji przepisów, dokonane po dacie świadczenia Usług mogą mieć wpływ na zmianę zawartej dokonanej oceny prawnej, wniosków i rekomendacji. Kancelaria nie ma obowiązku aktualizacji udzielonych informacji pod kątem zmian stanu prawnego, orzecznictwa lub interpretacji przepisów, chyba że co innego zostało indywidualnie uzgodnione z Klientem.
 4. Usługi są świadczone zgodnie z zawartą Umową, wyłącznie na podstawie informacji, dokumentów i materiałów dostarczonych przez Klienta. W przypadku istnienia innych, nieujawnionych przez Klienta okoliczności, ocena prawna oraz wnioski mogą być odmienne od dokonanych przez Kancelarię. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych informacji, dokumentów i materiałów. O ile nie zostało uzgodnione inaczej, Kancelaria nie ma obowiązku weryfikowania prawdziwości podanych przez Klienta informacji ani autentyczności dokumentów.
 5. Reprezentacja Klienta przed sądami, organami administracji publicznej oraz osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi odbywa się na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wynik sprawy ani osiągnięcie określonego skutku.
 6. Kancelaria informuje Klienta, na jego żądanie o przebiegu wykonania Umowy (w tym o jej rezultacie) oraz o skutkach podejmowanych czynności.
IV.
Zawieranie umów
 1. Umowy z Kancelarią są indywidualnie negocjowane. W szczególności indywidualnych uzgodnień wymaga zakres Umowy (główne cechy świadczenia), wynagrodzenie za świadczone Usługi oraz sposoby i termin zapłaty. Kancelaria zawiera umowy na odległość, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Kancelaria dostarcza Klientowi treść niniejszego Regulaminu przed zawarciem Umowy wraz z linkiem do serwisu płatności internetowych celem dokonania przez Klienta zapłaty za Usługę.
 3. Warunki Umowy powinny zostać potwierdzone przez Klienta drogą e-mailową lub poprzez sms. Potwierdzając warunki Umowy Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego warunki. Konsument oświadcza ponadto, że zapoznał się z prawem do odstąpienia od Umowy.
 4. Umowa jest zawierana w momencie potwierdzenia przez Klienta jej warunków i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
 5. Treść niniejszego Regulaminu stanowi integralną treść Umowy. Strony mogą indywidualnie uzgodnić odmienne warunki niż określone w Regulaminie.
 6. W celu zawarcia Umowy i wystawienia dokumentów księgowych Klient jest zobowiązany wskazać niezbędne dane osobowe:
  1) konsument – imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (o ile został nadany)
  2) przedsiębiorca – nazwa, adres, KRS, NIP.
V.
Realizacja umów
 1. Umowy są wykonywane przez prawników – adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich oraz przez doradców podatkowych.
 2. Kancelaria we własnym zakresie decyduje o podziale prac pomiędzy poszczególne osoby biorące udział w wykonaniu Umowy. Dokonując podziału Kancelaria bierze pod uwagę takie czynniki jak: charakter sprawy, wymagane kwalifikacje i specjalistyczną wiedzę, termin wykonania Umowy.
 3. Kancelaria przystępuje do realizacji Umowy zawartej na odległość po dokonaniu przez Klienta płatności za Usługę. Klient może skorzystać z serwisu płatności internetowych.
 4. Klient jest zobowiązany do współdziałania z Kancelarią przy realizacji Umów, w tym do dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji.
 5. W przypadku konieczności terminowego dokonania czynności (zachowania terminu ustawowego lub sądowego) Klient powinien dostarczać niezbędne do dokonania tej czynności dokumenty i informacje w czasie pozwalającym na dochowanie tego terminu. Jeśli strony nie uzgodniły inaczej, powinno to nastąpić niezwłocznie, nie później niż 3 dni przed upływem terminu. W przeciwnym razie Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie terminu realizacji czynności.
 6. Brak współdziałania Klienta zwalnia Kancelarię ze świadczenia Usługi przy jednoczesnym zachowaniu przez nią prawa do wynagrodzenia. Kancelaria jest w takim przypadku zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy i może rozwiązać Umowę z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za okres do dnia rozwiązania Umowy.
 7. Jeśli nic innego nie zostanie ustalone przez Strony, wyniki czynności Kancelarii będą przesłane drogą e-mailową (za pośrednictwem poczty elektronicznej). W celu wykonania Umowy Kancelaria i osoby działające w jej imieniu mogą porozumiewać się e-mailowo lub telefonicznie z Klientem oraz wskazanymi przez niego pracownikami lub innymi osobami działającymi w imieniu Klienta.
VI.
Korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej
 1. Każda ze Stron jest zobowiązana do zapewnienia we własnym zakresie narzędzi informatycznych umożliwiających komunikację elektroniczną oraz jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wykorzystywanych systemów informatycznych.
 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialność za nienależyte działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz środków komunikacji elektronicznej wykorzystywanych przez Klienta w trakcie realizacji Umowy, w tym za ewentualne przerwy w dostępie do usług telekomunikacyjnych, opóźnienia, groźbę przechwycenia lub nieupoważnionego dostępu do korespondencji, za działanie wirusów oraz za działalność osób trzecich, za które Kancelaria nie odpowiada. Powyższe nie dotyczy nienależytego działania sprzętu, oprogramowania lub środków komunikacji, powstałego na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Kancelarii.
 3. Klient jest zobowiązany do komunikacji z Kancelarią w sposób niezakłócający jej funkcjonowania oraz niepodejmowania działań które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie systemu informatycznego Kancelarii, takich jak rozsyłanie wirusów czy złośliwego oprogramowania, próby wejścia w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta lub dla niego niedozwolonych.
 4. Strony mogą indywidualnie uzgodnić inne warunki komunikacji w celu wykonania Umowy.
VII.
Płatności
 1. W celu realizacji płatności za wykonane Umowy na odległość Klient może skorzystać z następujących sposobów płatności:
  1) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Kancelarii,
  2) przelew za pomocą serwisu płatności internetowych Przelewy24.

 2. W przypadku wyboru jako sposobu płatności przelewu za pomocą serwisu płatności internetowych Przelewy24, Klient otrzymuje od Kancelarii wygenerowany link, za pośrednictwem którego Klient zostaje przekierowany na stronę płatności. Na stronie płatności, po wybraniu swojego banku lub innej dostępnej metody płatności, Klient może dokonać natychmiastowej zapłaty, podając swoje dane, które są wymagane do logowania w serwisie płatniczym i potwierdzając płatność. Klient nie musi wskazywać jakichkolwiek informacji dotyczących opłacanej transakcji.
 3. Płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 jest natychmiast księgowana, co jest równoznaczne z opłaceniem Usługi i możliwością niezwłocznego przystąpienia przez Kancelarię do realizacji Umowy.
VIII.
Poufność
 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności informacji o Kliencie, jego przedsiębiorstwie lub o jego innych sprawach majątkowych lub osobistych uzyskanych w związku ze świadczeniem Usług.
 2. Niezależnie od zobowiązania zawartego w ust. 1, Kancelaria oświadcza, że na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy o doradztwie podatkowym, jest zobowiązana zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziała się w związku z udzielaniem pomocy prawnej oraz świadczeniem usług doradztwa podatkowego. Powyższy obowiązek nie może być ograniczony w czasie, jak również Kancelaria nie może być z tego obowiązku zwolniona.
 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie ma zastosowania do przypadków, gdy obowiązek ujawnienia informacji o Kliencie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub gdy odpowiedni organ w przepisanym prawem trybie zwolni Kancelarię z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
 4. Za zgodą Klienta Kancelaria ma prawo ujawnić fakt świadczenia Usług pomocy prawnej na rzecz Klienta i umieścić go w swojej liście referencyjnej (w tym na liście opublikowanej na stronie internetowej). Kancelaria ma prawo uzyskać od Klienta referencje na piśmie po wykonaniu Usługi.
IX.
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
 1. Konsument, w rozumieniu pkt II.1.5 Regulaminu, z którym została zawarta Umowa na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, na warunkach określonych w ustawie o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres do korespondencji lub na adres poczty elektronicznej Kancelarii wskazany w pkt I.1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy rozpoczyna się w dniu, w którym Umowa została zawarta zgodnie z pkt IV.4. Regulaminu. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy, że przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail Kancelarii lub nada oświadczenie przesyłką poleconą w placówce pocztowej na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu.
 4. Kancelaria niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za Usługę.
 5. Kancelaria dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument przy dokonywaniu płatności za Usługę, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsument jest zobowiązany podać dane umożliwiające dokonanie takiego zwrotu. Jeżeli zwrot należności odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Konsumenta (np. przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym), Konsument powinien podać Kancelarii pełne i dokładne dane niezbędne do dokonania zwrotu (to jest poprawny adres na który ma być wysłany przekaz lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew).
 6. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) zwrot należności nie będzie możliwy, (ii) dojdzie do opóźnienia w procesie zwrotu należności lub (iii) należność zostanie wpłacona na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta.
 7. O prawie do odstąpienia Konsument zostaje poinformowany w chwili zawarcia Umowy poprzez przedłożenie pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy ).
 8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do Umów:
  1) jeżeli Kancelaria wykonała w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta oraz przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  2) której przedmiotem świadczenia jest dokument stworzony według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli świadczenie Pomocy Prawnej rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  4) jeśli prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
 9. Kancelaria informuje Konsumenta, że za jego wyraźną zgodą, po pełnym wykonaniu Usługi przez Kancelarię przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub po dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy. Utrata prawa do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta dotyczy także sytuacji, gdy Kancelaria za zgodą Konsumenta zobowiązana jest do przestrzegania ustawowego, urzędowego bądź sądowego terminu do dokonania określonych czynności, a do upływu tego terminu pozostało mniej niż 14 dni od momentu zawarcia Umowy lub przedłożenia przez Konsumenta stosownych informacji bądź dokumentów.
 10. Konsument wyraża zgodę, o której mowa w ust. 9 powyżej używając formuły zawartej w Załączniku nr 3 do Regulaminu – Zgoda na wykonanie umowy przed upływem terminu na odstąpienie.
 11. Niewyrażenie powyższej zgody może skutkować wstrzymaniem wykonania Umowy do czasu upływu 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
 12. Jeśli przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Kancelaria na żądanie Konsumenta wykonała Umowę w części, Kancelaria ma prawo żądać wynagrodzenia w kwocie proporcjonalnej do należności za Usługi wykonane do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Konsument zostaje poinformowany o powyższej możliwości w pouczeniu o prawie do odstąpienia od Umowy.
X.
Reklamacje
 1. Konsument ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wykonania Usługi. Reklamacje należy skierować na dane Kancelarii wskazane w pkt I.1. Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady. Reklamacja powinna zawierać wskazanie wad lub zastrzeżeń do sposobu wykonania Usługi oraz zawierać informacje pozwalające na kontakt zwrotny z Konsumentem (adres poczty elektronicznej, nr telefonu, adres do korespondencji).
 2. Kancelaria zastrzega sobie możliwość kontaktu z Konsumentem z wykorzystaniem tych danych lub danych wcześniej podawanych w związku z realizacją Umowy w celu uzupełnienia informacji dotyczących reklamacji.
 3. Kancelaria rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia. Jeśli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Kancelaria poinformuje o tym Konsumenta z podaniem przyczyny przedłużenia terminu oraz przewidywanego czasu udzielenia odpowiedzi.
 4. Jeśli reklamacja okaże się być zasadna Kancelaria naprawi wady lub proporcjonalnie obniży cenę za Usługi.
XI.
Postanowienia przejściowe i końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.
 2. Regulamin jest publikowany na stronie Kancelarii oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail przez Klienta) bez dodatkowych opłat.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
 4. Strony zobowiązują się działać w dobrej wierze, aby niezwłocznie rozstrzygnąć spór wynikły lub związany z Umową w drodze negocjacji. Jeżeli w wyniku podjętych negocjacji nie uda się rozwiązać sporu, wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstałe w związku z Umową, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii.
 5. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W razie zmiany postanowień Regulaminu, w stosunku do Umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany stosowane będą postanowienia Regulaminu w brzmieniu na dzień zawarcia Umowy.