Cookies i Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że IPSO IURE Liberski Kita Ambroziak Majewska Spółka komandytowa (dalej jako: „Kancelaria” lub „Administrator”), przetwarza informacje ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych (w tym z Internetu) oraz z własnych zbiorów. Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, administrator danych jest zobowiązany podać osobom, których dane dotyczą informacje przewidziane w art. 13 lub 14 RODO. Administrator niezależnie od spełnienia obowiązku informacyjnego w momencie każdorazowego pozyskiwania danych, przedstawia więc niniejszą Politykę Prywatności uwzględniającą główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych jego Klientów.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu wykorzystania plików „cookies” znajdują się w sekcji Polityka plików „cookies”.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Kancelarii oraz użytkownika serwisów i usług przez nią oferowanych obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

1.
Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?

W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Natomiast jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie. Jako przykłady takich operacji można wymienić zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

2.
Informacja o Administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest IPSO IURE Liberski Kita Ambroziak Majewska Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Łomiańskiej 5A, 01-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000418221, NIP: 1182084309, REGON: 146095556.

Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel.: +48 22 833 07 10 adresem e-mail: sekretariat@ipsoiure.com.pl lub na adres do korespondencji: ul. Łomiańska 5A, 01685 Warszawa. 

3.
Cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. świadczenia pomocy prawnej, w szczególności podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy w tym przedmiocie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. obsługi płatności z tytułu zawartej umowy i wykonanych świadczeń, w tym obsługi szybkich płatności internetowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. obsługi ewentualnych reklamacji lub złożonych oświadczeń o odstąpieniu od umowy, związanych z realizowanymi świadczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);
 4. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności na mocy przepisów o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. odpowiedzi na zadane pytanie w szczególności w formie e-maila (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 6. nawiązania kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji, ustalenia tożsamości, w szczególności w sytuacji, w której osoba, której dane dotyczą jest stroną postępowania lub jest pracownikiem/współpracownikiem Klienta lub Kontrahenta Kancelarii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. zapewnienia Kancelarii ochrony prawnej, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. umożliwienia wzięcia udziału w rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku zostaną Państwo każdorazowo poinformowani w sposób zgodny z nałożonym na Administratora obowiązkiem informacyjnym (art. 13 i 14 RODO).
4.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora;
 2. bankom – w celu dokonywania rozliczeń;
 3. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu – w celu obsługi szybkich płatności internetowych Przelewy24;
 4. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie – w celu przesyłania korespondencji;
 5. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, dostawcom poczty elektronicznej, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
  1. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5.
Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak istnieje cel ich przetwarzania, jak również przez okres, który wynika z innych, obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 1. co najmniej przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta);
 2. przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 3. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – przez czas obowiązywania tej zgody, do czasu jej cofnięcia.
6.
Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarza.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo w każdym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie stosuje profilowania.

Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” (ciasteczka) i odnosi się do sposobów ich wykorzystania na stronach internetowych, których właścicielem jest Administrator, tj. w Serwisie: https://ipsoiure.com.pl/

1.
Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Ciasteczka używane w Serwisie nie pozwalają na identyfikuję osób fizycznych, jednakże z uwagi na dbałość Administratora z jaką podchodzi do ochrony danych osobowych swoich klientów stosowane są do nich odpowiednie środki ochrony. Zapisywanie ciasteczek w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownika lub jego sprzęt. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

2.
Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to ulepszanie struktury stron internetowych i ich zawartości, z jednoczesnym wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 1. dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 2. rozpoznawania urządzeń Użytkowników i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. Samo przechowywanie „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika.

  Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów, tj. przez Google Ireland Limited w ramach usługi Google Analitics.

3.
Jakich plików „cookies” używamy oraz jak długo są one przechowywane?
Ciasteczka sesji – do utrzymywania stanu zalogowania w serwisie oraz do utrzymywania sesji. Te pliki cookies działają podczas Twojej wizyty na naszej stronie, po czym są automatycznie usuwane.

Ciasteczka trwałe – po odwiedzeniu naszej witryny pozostaną na Twoim komputerze wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Twoim skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas kolejnych Twoich odwiedzin, przez co użytkowanie naszego serwisu będzie dla Ciebie łatwiejsze. Pliki te są przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat.

4.
Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

5.
Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?
Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie stosuje profilowania.