home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

21 października 2013 r.

Sprzeciw od nakazu nie skutkuje koniecznością uzupełnienia opłaty za pozew.

Zgodnie z treścią orzeczenia Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 10 października 2013 r. w sprawie III CZP 56/13 w razie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym opłata sądowa od pozwu nie podlega uzupełnieniu.

Sąd Okręgowy zwrócił się z pytaniem do Sądu Najwyższego, a uzasadniając zagadnienie prawne, wskazał, że przepisy nie dają sądowi uprawnienia do umarzania postępowania w przypadku nieuzupełnienia opłaty za pozew. Jednocześnie jednak zauważył, że taka wykładnia może zachęcać do wykorzystania elektronicznego postępowania upominawczego w celu ominięcia wyższych opłat sądowych.

Sąd Najwyższy uznał jednak pierwszą wykładnie za słuszną i w uchwale stwierdził, że w razie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym opłata sądowa od pozwu nie podlega uzupełnieniu.

Kara umowna, a podatek VAT.

Z treści wyroku wydanego przed WSA w Bydgoszczy z 23 lipca 2013 r. wynika, że fiskus nie orzeka o ważności umowy cywilnoprawnej, bo nie jest do tego uprawniony. W kompetencji organów skarbowych leży jedynie możliwość uznania, że konkretna umowa nie wywiera skutku w zakresie prawa podatkowego.

W przedmiotowej sprawie rozstrzyganej przed WSA w Bydgoszczy firma wykazała m.in. podatek naliczony z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych. Przedmiot nabycia stanowiły zabudowane nieruchomości, maszyny i urządzenia, samochody oraz sprzęt komputerowy, które zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez inne spółki. Fiskus ustalił, że firma zmieniła zawarte z kontrahentami umowy w ten sposób, że podwyższono kary umowne w razie rozwiązania umów. Firma wypowiedziała wspomniane umowy i zażądała od kontrahentów zapłaty kar umownych. Kontrahenci dokonali na rzecz podatnika odpłatnej dostawy nieruchomości, maszyn i urządzeń. Zapłata za nabyte środki trwałe nastąpiła poprzez potrącenie wierzytelności powstałych na skutek kar umownych i odszkodowań naliczonych tym podmiotom w wyniku wypowiedzenia umów.

Zdaniem fiskusa zawarte umowy i wynikające z ich tytułu kary pieniężne oraz odszkodowania miały na celu wyłącznie wygenerowanie wierzytelności skompensowanych następnie ze zobowiązaniami wynikającymi z faktur VAT wystawionych przez powiązane spółki, przez co stworzono pozory dokonania zapłaty za nabyte środki trwałe.

W konsekwencji umowy te posłużyły do wygenerowania podatku naliczonego przypadającego firmie z tytułu otrzymanych faktur VAT. Zdaniem fiskusa firma podjęła działania zmierzające w sposób ewidentny do obejścia prawa i jego nadużycia poprzez dążenie do uzyskania bezprawnego zwrotu podatku VAT. W konsekwencji fiskus zakwestionował prawa firmy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający ze spornych faktur VAT. Firma zaskarżyła decyzję organu podatkowego do sądu.

WSA w Bydgoszczy przypomniał, że prawo do odliczenia podatku naliczonego nie będzie przysługiwało w odniesieniu do faktur, które dokumentują czynności sprzeczne z ustawą, mające na celu obejście przepisów ustawy czy sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sąd potwierdził stanowisko fiskusa, że celem dokonanych czynności cywilnoprawnych była chęć uzyskania korzyści kosztem budżetu, gdyż strony tak organizowały transakcję, aby uzyskać z budżetu państwa duży zwrot podatku naliczonego. Fiskus nie orzeka tu o ważności umowy cywilnoprawnej, bo nie ma do tego jakiegokolwiek prawa. Organ może jedynie uznać, że konkretna umowa nie wywiera skutku w zakresie prawa podatkowego.

W ocenie sądu organy podatkowe słusznie ustaliły w sprawie, że zakwestionowana transakcja, jako kolejna z szeregu czynności składających się na pewien całościowy mechanizm działania, którego zasadniczym celem, w powiązaniu z poprzedzającymi je czynnościami, było uzyskanie korzyści majątkowej w postaci otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W konsekwencji sąd oddalił skargę firmy.

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl