home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

18 października 2013 r.

Przeniesienie sędziego podstawą uchylenia?

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z 15 października 2013 r. w sprawie III KK 280/13 to, że w składzie orzekającym zasiadał sędzia, którego decyzji o przeniesieniu do innego sądu nie podpisał osobiście minister sprawiedliwości, nie stanowi podstawy uchylenia wyroku.

Przepisy polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych niezgodne z prawem UE.

Komisja Europejska postanowiła wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce, w związku z niewłaściwą implementacją przepisów dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

W opinii Komisji, przepisy polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych mogą znacznie utrudniać dostęp do rynków zamówień publicznych.

Zgodnie z treścią tych przepisów z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty gospodarcze, które wyrządziły szkodę, nienależycie wykonując uprzednie zamówienie, lub z którymi dana instytucja zamawiająca rozwiązała umowę w sprawie uprzedniego zamówienia z powodu okoliczności, za które ten podmiot ponosi odpowiedzialność.

Tego typu automatyczne wykluczenie stosuje się również w przypadkach, w których podmiot gospodarczy nie działał w celowy, ani nawet niestaranny sposób.

Jednakże tego typu podstawy wykluczenia związane z kwalifikacjami zawodowymi podmiotu gospodarczego nie figurują w wyczerpującym wykazie tego typu podstaw, zawartym w dyrektywie 2004/18/WE i mogą być przyczyną dyskryminującego traktowania.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym.

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym uchwaloną 27 września 2013 r. Ustawa ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej w związku z upływem okresu przejściowego na opodatkowanie akcyzą gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych.

W ustawie zastosowano rozwiązania analogiczne do tych, które zostały wprowadzone w zakresie opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych.

Zostały w niej zdefiniowane pojęcia finalnego nabywcy gazowego oraz pośredniczącego podmiotu gazowego.

Nowelizacja wyraźnie określiła, że w przypadku wyrobów gazowych opodatkowaniu akcyzą podlega:

  • nabycie wewnątrzwspólnotowe
  • import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego
  • sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu
  • użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy.

Natomiast użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego będzie stanowić przedmiot opodatkowania jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Ponadto ustawa wyraża zasadę jednokrotnego opodatkowania wyrobów gazowych.

Do treści ustawy dodano przepis stanowiący, iż podatnikiem akcyzy jest m. in. pośredniczący podmiot gazowy używający wyrobów gazowych oraz finalny nabywca gazowy, jeżeli używa wyrobów gazowych w sposób, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Przewidziano także obowiązek wyznaczania podmiotu reprezentującego. Dodatkowo ustawa całościowo reguluje zwolnienia od akcyzy z tytułu obrotu wyrobami gazowymi oraz warunki, od spełnienia których uzależnione są wskazane preferencje.

Ustawa ma wejść w życie 1 listopada 2013 r., z wyjątkiem przepisu zawierającego definicję legalną pośredniczącego podmiotu gazowego oraz przepisów określających obowiązki tych podmiotów związane z rozpoczęciem działalności, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Specustawa o ochronie miejsc pracy.

Senat przyjął bez poprawek ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, a jej projekt został przedłożony do podpisu Prezydentowi. Treść ustawy zakłada, że przedsiębiorstwa, których obroty w ciągu pół roku spadły przynajmniej o 15 proc., mogą wprowadzić przestój ekonomiczny, co pozwoli obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy i uzyskać bezzwrotną pomoc finansową. Przedsiębiorca mógłby się wówczas ubiegać o dofinansowanie wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Pracownikom przysługiwać będzie wtedy wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej. Będzie ono finansowane częściowo przez pracodawcę, częściowo przez FGŚP.

Wsparcie dla przedsiębiorców ma charakter bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej na zasadzie pomocy de minimis. Przepisy ustawy mają chronić miejsca pracy podczas wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Pracodawca będzie mógł wprowadzić również obniżony wymiar czasu pracy z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy będą ustalane przez przedsiębiorcę w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeśli takowe nie działają w firmie z organizacjami reprezentatywnymi lub z przedstawicielami pracowników.

Wniosek o przyznanie świadczeń z FGŚP przedsiębiorca będzie składał do marszałka województwa. Świadczenia będą udzielane maksymalnie na 6 miesięcy. Środki z FGŚP mają być przekazywane na rachunek przedsiębiorcy po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń i złożeniu wykazu pracowników uprawnionych do pomocy. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne są dodatkową pomocą udzielaną przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić również z wnioskiem do starosty o dofinansowanie 80 proc. kosztów szkolenia podjętego przez pracowników w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wysokość refundacji nie będzie mogła przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Badania lekarskie ważne u nowego pracodawcy?

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej przygotowany przez Ministra Gospodarki został przekazany do konsultacji.

Zgodnie z jego treścią nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego i aktualnego, uzyskanego u poprzedniego pracodawcy, orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Oznacza to, że pracodawca nie będzie musiał wysyłać nowego pracownika na badania lekarskie, jeśli ten posiada ważne i aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku zdobyte w poprzednim miejscu pracy. Wyjątek mają stanowić pracownicy zatrudniani do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Obecnie (art. 229 k.p.) przy zmianie zatrudnienia pracownik jest zobowiązany do wykonania badań lekarskich przed podjęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania.

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl