home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

5 luty 2014 r.

Projekt zmian prawnych dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego.

Polskie Stronnictwo Ludowe wniosło do sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe i ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego. Proponowane zmiany dotyczą instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego oraz prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o ten dokument.

Zmiany przedstawione w projekcie proponują przede wszystkim:

  • obarczenie banków obowiązkiem poinformowania kontrahenta o skutkach prawnych złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na mocy bankowego tytułu egzekucyjnego, zarówno w odniesieniu do konsumentów jaki też małych i średnich przedsiębiorstw,
  • upoważnienie sądów nadających klauzulę wykonalności do badania czy bank dopełnił w/w obowiązku informacyjnego,
  • zobowiązane banków do informowania dłużników o zamiarze złożenia do sądu wniosku o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności,
  • nałożenie na komornika sądowego obowiązku zawieszenia z urzędu postępowania egzekucyjnego, w przypadku gdy dłużnik wniesie żądanie pozbawienia bankowego tytułu egzekucyjnego klauzuli wykonalności.

W obecnym stanie prawnym bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji należności banku przeprowadzonej na podstawie art. 7862 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101), po nadaniu mu klauzuli wykonalności, przeciwko osobie, która dokonywała z bankiem czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Roszczenie objęte tym tytułem musi bezpośrednio wynikać z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Projektowane zmiany mają doprowadzić do zwiększenia świadomości klientów banków na temat bankowego tytułu egzekucyjnego i przyczynić się do zwiększenia ochrony ich praw.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl