home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

28 stycznia 2014 r.

Interpretacja nie może zostać w części uchylona przez Sąd Administracyjny.

Z treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie o sygnaturze akt II FSK 78/12 wynika, że Sąd administracyjny I instancji nie posiada umocowania prawnego do uchylenia zaskarżonej indywidualnej interpretacji w części. Nawet pomimo zaistnienia w interpretacji indywidualnej wielu odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych wymagających odpowiedzi, bowiem indywidualna interpretacja wydawana przez organ interpretacyjny ma charakter niepodzielny i jednolity (art. 14f Ordynacji Podatkowej). Wynika to wprost z rozwiązań prawnych wprowadzonych w życie z dniem 1 lipca 2007 do znowelizowanej Ordynacji Podatkowej, w których ustawodawca zrezygnował z nadania interpretacji indywidualnej formy postanowienia lub decyzji.

Dodatkowo Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że tego typu częściowe uchylenie interpretacji pozostaje w sprzeczności z art. 146 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który nie przewiduje takiej możliwości.

Sąd I instancji uwzględniając skargę na akt, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4a p.p.s.a. „uchyla interpretację”. Tylko taka możliwość orzekania przez Sąd I instancji wynika z faktu, że interpretacja indywidualna nie kształtuje w sposób jednostronny i władczy prawa oraz obowiązków imiennie oznaczonego adresata w indywidualnej sprawie podatkowej, gdyż nie mamy tu w ogóle do czynienia z pojęciem „sprawy podatkowej”. Odnosi się jedynie do oceny prawnej dokonanej wcześniej przez tego wnioskodawcę (art. 14c o.p.).

Źródło: www.nsa.gov.pl

Opracował: Adrian Wanaks

 

Odsetki pochodzą z tego samego źródła, co należność główna.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 stycznia 2014 r. w sprawie o sygnaturze akt II FSK 290/12 orzekł, że w przypadku przychodu ze sprzedaży nieruchomości, który nie stanowił źródła przychodu, to związane z nim odsetki również nie stanowią przychodu podatkowego.

Spór w sprawie dotyczył opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zasądzonych na rzecz podatnika odsetek ustawowych naliczonych z tytułu nieterminowego wykupu nieruchomości przez gminę. Określona wyrokiem z 2009 r. cena sprzedaży tej nieruchomości na rzecz miasta nie stanowiła przychodu, ponieważ sprzedaż nastąpiła po upływie 5 lat od daty nabycia nieruchomości. Podatnik uważał, że także odsetki naliczone od ceny sprzedaży zgodnie z art. 37 ust. 9 ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są integralną częścią przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Natomiast zdaniem ministra finansów, sporne odsetki stanowią przychód podatnika z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Odsetek za zwłokę nie można utożsamiać z odszkodowaniem. Mają one charakter uboczny względem świadczenia głównego. Dlatego też wyłączenie z opodatkowania należności głównej nie oznacza, iż wolne od podatku są także odsetki od niej naliczone.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Sąd kasacyjny nie podzielił poglądu ministra finansów w zakresie zakwalifikowania odsetek za zwłokę do innych źródeł przychodów. Zdaniem sądu odsetki należy przypisać do tego samego źródła przychodów co należność główną, a w konsekwencji podlegają one opodatkowaniu w ten sam sposób. Odsetki stanowią integralny element przychodu ze sprzedaży nieruchomości, ponieważ mają charakter akcesoryjny, a ich byt prawny zależy od należności, z którą są związane. W konsekwencji skoro minister finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że przychód ze sprzedaży nieruchomości nie stanowił źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, to związane z nim odsetki również nie stanowiły przychodu podatkowego.

Źródło: www.nsa.gov.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl