home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

Jesteśmy Kancelarią o charakterze multidyscyplinarnym, co oznacza, że możemy być Twoim doradcą w każdej dziedzinie prawa i zapewnić pomoc Tobie lub Twojej Firmie przy rozwiązaniu każdego problemu, który pojawi się w Twoim życiu biznesowym lub osobistym.

Świadczymy usługi w systemie stałej, kompleksowej obsługi lub w oparciu umowy doraźne, dotyczące konkretnych, jednostkowych spraw.

Poniżej przedstawiamy katalog podstawowych usług, które IPSO IURE oferuje swoim Klientom.

Nasza Kancelaria w ramach umów na kompleksową obsługę prawną oferuje swoim Klientom świadczenie usług z różnych dziedzin prawa. Zakres przedmiotowy takiej obsługi prawnej jest uzgadniany indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta przy pomocy specjalnie przygotowanej w tym celu ankiety.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kompleksową obsługą prawną, prosimy o wypełnienie ankiety i wysłanie jej na do nas mailem.
Skontaktujemy się z Państwa Firmą i uzgodnimy dalsze zasady naszej współpracy.

Poniżej przedstawiamy zakres usług realizowanych w ramach kompleksowej obsługi prawnej,
który na życzenie Klienta może ulec rozszerzeniu lub ograniczeniu:

 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa handlowego
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa cywilnego
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa pracy
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa karnego
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa bankowego
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa autorskiego
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa własności intelektualnej
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa przewozowego
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa administracyjnego
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa wekslowego
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa budowlanego
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych
 • sporządzenie pisemnych informacji lub opinii prawnych dotyczących wyżej zaznaczonych obszarów prawa
 • konsultacje i doradztwo prawne dla osób zarządzających firmą Klienta w zakresie powyżej wskazanym
 • uczestniczenie przy zawieraniu umów pomiędzy Klientem, a kontrahentami
 • sporządzania projektów umów handlowych wraz z propozycjami zabezpieczeń transakcji
 • sporządzania projektów umów o pracę, regulaminów wynagradzania, pracy i innych aktów normatywnych związanych z zatrudnieniem pracowników i współpracowników w przedsiębiorstwie Klienta
 • opiniowanie umów z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy i funkcjonujących u Klienta przepisów wewnątrzzakładowych oraz innych czynności prawnych podejmowanych celem nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku pracy, w tym dotyczących zbiorowego prawa pracy oraz indywidualnych umów o pracę i współpracę
 • analiza i opiniowanie umów handlowych oraz innych aktów normatywnych związanych z działalnością Klienta w obrocie prawno-gospodarczym
 • przedstawiania oceny prawnej i potencjalnych rozstrzygnięć ewentualnych sporów, których stroną jest firma Klienta
 • wprowadzania koniecznych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz innych rejestrach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej/przedsiębiorstwa przez Klienta
 • wprowadzania koniecznych zmian w umowie spółki Klienta
 • reprezentacja Klienta przed komornikami sądowymi i organami administracji publicznej
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach o wyjawienie majątku jego dłużników
 • reprezentacja Klienta przed organami ścigania
 • reprezentacja w sporach sądowych w I instancji przed sądami cywilnymi
 • reprezentacja w sporach sądowych w I instancji przed sądami administracyjnymi
 • reprezentacja Klienta w I instancji przed sądami karnymi
 • udział Kancelarii w rozmowach prowadzonych ze stroną społeczną oraz reprezentowanie Klienta w sprawach z zakresu zbiorowych i indywidualnych stosunków pracy, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz spółki
 • asystowanie przy czynnościach notarialnych i komorniczych
 • prowadzenie spraw sądowych na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych, po uprzedniej weryfikacji przez Kancelarię, czy zostały spełnione wymagane ku temu przesłanki prawne, umożliwiające zastosowania w/w artykułu i wszczęcie stosownego postępowania sądowego
 • wykonywanie czynności zmierzających do rozszerzania klauzul wykonalności na wspólników spółek jawnych, współmałżonków, a także w przypadku spełnienia wymaganych ku temu przesłanek prawnych, sporządzania oraz składania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
 • uczestnictwo w szczególnie istotnych dla Klienta negocjacjach handlowych,
 • udział w mediacjach mających na celu doprowadzenie do polubownego rozstrzygnięcia sporów, w których stroną jest Klient

Nasza Kancelaria w ramach umów na kompleksową obsługę podatkową oferuje swoim Klientom konsultacje, doradztwo i reprezentację w każdej sferze życia gospodarczego związanej z tą dziedziną prawa. Zakres przedmiotowy takiej kompleksowej obsługi podatkowej jest uzgadniany indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta przy pomocy specjalnie przygotowanej w tym celu ankiety.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kompleksową obsługą podatkową, prosimy o wypełnienie ankiety i wysłanie jej na do nas mailem.
Skontaktujemy się z Państwa Firmą i uzgodnimy dalsze zasady naszej współpracy.

Poniżej przedstawiamy zakres usług realizowanych w ramach kompleksowej obsługi podatkowej,
który na życzenie Klienta może ulec rozszerzeniu lub ograniczeniu:

 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa podatkowego
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa karno-skarbowego
 • udzielanie konsultacji i wsparcia prawnego w zakresie prawa podatkowego, w szczególności udzielanie w formie telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail) porad dotyczących bieżących aspektów podatkowych działalności Klienta
 • udzielanie pisemnych odpowiedzi na zapytania z zakresu prawa podatkowego,
 • sporządzania opinii i interpretacji z zakresu prawa podatkowego
 • przeprowadzanie analiz oraz opiniowanie umów, w tym handlowych pod względem obciążeń podatkowym
 • udzielanie konsultacji z zakresu optymalizacji podatkowej
 • przygotowywanie wystąpień do organów podatkowych
 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi w postępowaniu kontrolnym
 • reprezentowania Klienta przed organami podatkowymi w postępowaniu podatkowym oraz sądowym (WSA, NSA)
 • przeprowadzenie aktualizacji postanowień wewnętrznej instrukcji rozliczeń podatku VAT
 • przeprowadzenie okresowych audytów z zakresu wypełniania, przez jednostki organizacyjne Klienta, postanowień wewnętrznej instrukcji rozliczeń podatku VAT
 • przeprowadzenie u Klienta po zakończeniu każdego roku audytu podatkowego,
 • przeprowadzenie u Klienta po zakończeniu każdego roku analizy funkcjonalnej z zakresu cen transferowych
 • występowanie w imieniu Klienta o zwrot podatku VAT zapłaconego poza granicami kraju,
 • występowanie w imieniu Klienta w sprawie odzyskania podatku VAT z tytułu niezapłaconych faktur, tzw. usługa odzyskiwania VAT (UOV)

Nasza Kancelaria w ramach umów na kompleksową obsługę księgowo-kadrową oferuje swoim Klientom pełen zakres usług w zakresie administracji księgowej, kadrowej i płacowej. Zakres przedmiotowy tego typu obsługi jest uzgadniany indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i może obejmować zarówno usługi księgowe w połączeniu z obsługą kadrową i płacową, jak też tylko jeden z tych elementów. Zakres przedmiotowy obsługi ustalamy przy pomocy specjalnie przygotowanej w tym celu ankiety.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kompleksową obsługą księgowo-kadrową, prosimy o wypełnienie ankiety i wysłanie jej na do nas mailem.
Poniżej przedstawiamy ogólne spektrum usług świadczonych w poszczególnych blokach merytorycznych.

USŁUGI KSIĘGOWE

Świadczone przez Kancelarię usługi księgowe obejmują kompleksowo czynności w zakresie:

 • księgowania dokumentów we wszystkich wymaganych ewidencjach i rejestrach
 • sporządzanie i składanie we właściwych organach podatkowych deklaracji podatkowych

USŁUGI PŁACOWE

W przypadku wyboru usług płacowych, usługi tego typu obejmują swoim zakresem:

 • rozliczenia pracowników
 • sporządzanie listy płac
 • rozliczenia wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji ubezpieczonych
 • składanie zgłoszeń do ubezpieczenia

USŁUGI KADROWE

W ramach usług kadrowych nadzorujemy prowadzenie akt pracowniczych dla osób zatrudnionych u Państwa na umowie o pracę. Istnieje również możliwość przekazania prowadzenia akt pracowniczych do prowadzenia naszej Kancelarii.

Szczególną cechą naszej oferty w tym zakresie, odróżniającą nas od konkurencji, jest stały nadzór merytoryczny i bieżąca współpraca Doradcy Podatkowego z zespołem specjalistów ds. księgowości, kadr i płac, co znacząco zwiększa Państwa bezpieczeństwo oraz umożliwia Państwu konsultacje zarówno z działem księgowo-kadrowym jak i z Doradcą Podatkowym w bieżących sprawach.

Poniżej przedstawiamy zakres usług realizowanych w ramach kompleksowej obsługi księgowo-kadrowej,
który na życzenie Klienta może ulec rozszerzeniu lub ograniczeniu:

 • zakładanie ksiąg handlowych, tzn. sporządzenie zasad (polityki) rachunkowości, sporządzenie planu kont i utworzenie baz danych
 • aktualizowanie zasad (polityki) rachunkowości
 • sprawdzenie poprawności dokumentów źródłowych
 • bieżące informowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach w dokumentach
 • konsultowanie czynności, podpisywanych umów związanych z bieżącą działalnością pod względem podatkowym i finansowym
 • ewidencjonowanie dokumentów (zdarzeń) w księgach rachunkowych
 • księgowanie dokumentów w rejestrach prowadzonych dla potrzeb VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • wystawianie dokumentów wewnętrznych związanych z naliczaniem podatku VAT
 • wystawianie potwierdzeń sald w terminach i zakresie wymaganym przepisami prawa
 • sporządzanie informacji aktualizujących dane Klienta do właściwych organów podatkowych
 • informowanie o wymiarze urlopu wypoczynkowego na podstawie dokumentacji pracowniczej
 • sporządzanie list płac (zbiorowych, indywidualnych)
 • rozliczanie wynagrodzenia zasadniczego na podstawie umów i innych dokumentów oraz wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, rozliczanie premii, rozliczanie zasiłków, rozliczanie odszkodowań i odpraw, rozliczanie wypłat z ZFŚS bądź świadczeń urlopowych, rozliczanie innych dodatków do wynagrodzeń przyznawanych przez pracodawcę, rozliczanie delegacji, rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń obowiązkowych i wynikających z umów z pracownikami
 • prowadzenie ewidencji ubezpieczonych, sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczenia, przygotowywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych dla ZUS oraz dla pracowników
 • przekazywanie deklaracji do ZUS drogą elektroniczną
 • sporządzanie informacji o zatrudnieniu
 • ewidencja i rozliczanie wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie kwot zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz przygotowywanie deklaracji rocznych PIT
 • zakładanie kat pracowniczych nowo zatrudnionym pracownikom, w tym zatwierdzanie dokumentów przedkładanych przez pracownika oraz pracodawcę
 • stałe aktualizowanie akt pracowniczych
 • przygotowywanie projektów dokumentów pracowniczych

Nasza Kancelaria w ramach kompleksowej obsługi windykacyjnej oferuje swoim Klientom pełen zakres usług w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych od niesolidnych kontrahentów.
Forma i zakres przedmiotowy tego typu obsługi jest uzależniony od potrzeb Klienta i może przyjąć formę zleceń windykacyjnych przekazywanych nam doraźnie lub formę stałej usługi windykacyjnej, opartej o ramową umowę o współpracy w zakresie windykacji roszczeń finansowych.
Windykacja należności finansowych obejmuje prowadzone przez Kancelarię w imieniu Państwa przedsiębiorstwa działania polubowne, sądowe i egzekucyjne zmierzające do możliwie najszybszego odzyskania wierzytelności.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kompleksową obsługą windykacyjną, prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółowych warunków naszej współpracy.

W ramach kompleksowej obsługi windykacyjnej oferujemy przede wszystkim:

 • działania naszego wyspecjalizowanego i doświadczonego Działu Windykacji z wykorzystaniem terenowych struktur Kancelarii (Oddział Warszawa, Oddział Poznań i Oddział Gdańsk)
 • poparte długoletnim doświadczeniem umiejętności negocjacyjne naszych Specjalistów ds. windykacji
 • umiejętność stosowania optymalnych środków prawnych w procesie odzyskiwania Państwa wierzytelności
 • aktywną reprezentację Państwa Firmy przed sądami powszechnymi i komornikami sądowymi, z naciskiem na możliwie najszybsze i najskuteczniejsze prowadzenie postępowań
 • motywacyjny sposób wynagradzania Kancelarii mobilizujący nas do możliwie najwyższej skuteczności
 • możliwość szybkiego i wygodnego przesyłania zleceń windykacyjnych drogą elektroniczną za pomocą Internetowego Druku Zgłoszeniowego (IDZ)
 • wygodny, przejrzysty i okresowy system raportowania audytorskiego

Poniżej przedstawiamy ramowy zakres czynności wykonywanych na poszczególnych etapach procesu windykacyjnego realizowanego zarówno w ramach doraźnej, jak i kompleksowej obsługi windykacyjnej.

Ramowy zakres działań w postępowaniu polubownym:

 • telefoniczne i bezpośrednie negocjacje z dłużnikami
 • ustalanie w porozumieniu z Klientem sposobu spłaty zobowiązania przez dłużnika oraz aktywne i stałe nadzorowanie realizacji płatności
 • sporządzanie dokumentacji uzupełniającej do sprawy (np. zobowiązania do zapłaty, różne formy zabezpieczeń transakcji)
 • przedsądowa analiza i weryfikacja posiadanej dokumentacji oraz stanu faktycznego
 • określenie wartości przedmiotu sporu
 • wyliczenie wysokości wpisu sądowego
 • sporządzanie przedsądowego wezwania do zapłaty/ wezwania do wykupu weksla
 • ustalenie składników majątkowych dłużnika

Ramowy zakres działań w postępowaniu sądowym:

 • uzyskanie aktualnych dokumentów rejestrowych dłużnika
 • sporządzenie pozwu
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • stały kontakt z sądami, monitorowanie stanu rozpatrywania sprawy
 • stała korespondencja z sądem, sporządzanie niezbędnych dodatkowych pism procesowych

Ramowy zakres działań w postępowaniu egzekucyjnym:

 • sporządzanie wniosków egzekucyjnych
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • bieżący kontakt z komornikami
 • podejmowanie działań dodatkowych mających na celu zwiększenie szans na skuteczną egzekucję roszczeń ( w zależności od sytuacji np.: poszukiwanie źródeł majątkowych dłużnika, procesy o wyjawienia majątku dłużnika, rozszerzenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki z. o. o. na zarząd jako osoby fizyczne itp.)

Na życzenie Klienta, zgodnie z potrzebami jego przedsiębiorstwa możemy dodatkowo kompleksową obsługę windykacyjną połączyć z:

 • kompleksową obsługą prawną
 • usługą odzyskiwania VAT
 • udostępnieniem pieczęci prewencyjna

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (spółek), ich łączenie, przekształcanie lub przejmowanie już istniejących na rynku, to usługi najczęściej realizowane przez Dział Obsługi Korporacyjnej naszej Kancelarii. Nasza Kancelaria usługi tego typu realizuje w związku z usługami dotyczącymi restrukturyzacji przedsiębiorstw lub usługami w zakresie optymalizacji podatkowych.

Dzięki dużemu doświadczeniu w realizacji tego typu usług, potrafimy sprawnie i w pełni profesjonalnie dostosować formułę prawną funkcjonowania struktury Twojego przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej do zadań, które ma realizować w obrocie gospodarczym.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani usługami w zakresie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, połączenia już istniejących lub przekształcania ich w inną formę prawną, prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółowych warunków naszej współpracy.

Nasza Kancelaria realizuje usługi związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw zarówno w wymiarze ich zmian strukturalnych i organizacyjnych, jak też funkcjonalnych. Doradzamy naszym Klientom zarówno w zakresie zmian właścicielskich w łonie ich przedsiębiorstw, jak też w kwestii zmiany ich formy prawnej.

Działania związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw bardzo często łączymy z usługami w zakresie:

 • optymalizacji podatkowej
 • zakładania, łączenia, przekształcania lub przejmowania spółek
 • sprzedaży i zakupu udziałów lub akcji spółek
 • sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw
 • audytów prawnych i podatkowych oraz badań due diligence
 • restrukturyzacji grup kapitałowych

Podstawowym celem doradztwa Kancelarii w zakresie realizacji usług związanych z restrukturyzacją kreatywną przedsiębiorstw jest:

 • zwiększenie ich wartości rynkowej
 • zwiększenie ich efektywności operacyjnej
 • optymalizacja ich struktury prawnej

Natomiast w ramach restrukturyzacji o charakterze naprawczym, nasza Kancelaria realizuje usługi, które dotyczą:

 • wprowadzanie zmian, które mają naprawić przedsiębiorstwo w celu ustabilizowania jego funkcjonowania i sytuacji finansowej,
 • osiągnięcia dodatniego bilansu oraz wyeliminowania zagrożeń związanych z jego niewypłacalnością.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani usługami w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółowych warunków naszej współpracy.

Dział Podatkowy naszej Kancelarii realizuje usługi, których celem jest takie wykorzystanie i wdrożenie obowiązujących przepisów prawa, które pozwoli na legalne zminimalizowanie obciążeń podatkowych dotyczących przedsiębiorstwa naszego Klienta.

Usługi związane z optymalizacjami podatkowymi nasza Kancelaria realizuje najczęściej w połączeniu z usługami dotyczącymi restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz w połączeniu z usługami w zakresie zakładania, łączenia i przekształcania spółek.

Doradzamy także właścicielom i udziałowcom podmiotów gospodarczych w zakresie legalnych optymalizacji podatkowych i możliwości zminimalizowania obciążeń fiskalnych przy okazji realizacji zysków wypracowanych przez ich przedsiębiorstwa.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani usługami dotyczącymi optymalizacji podatkowych, prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółowych warunków naszej współpracy.

Nasza Kancelaria w ramach usług o charakterze podatkowych realizuje usługi związane z przygotowaniem dokumentacji do cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Dzięki usługom tego typu pozwalamy naszym Klientom funkcjonującym w rozbudowanych strukturach zależnych od siebie kapitałowo i biznesowo, zminimalizować ryzyko zakwestionowania przez ograny podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Usługi tego typu są realizowane przez Dział Podatkowy Kancelarii w oparciu o szczegółową analizę finansową i podatkową stanu faktycznego, a także przy uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych i celów biznesowych naszego Klienta.

Zakres przedmiotowy tego typu usług jest uzgadniany indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i może obejmować:

 • przygotowanie nowej dokumentacji
 • dostosowanie lub aktualizację już istniejącej do wymogów obowiązujących przepisów prawa

Zakres przedmiotowy obsługi ustalamy przy pomocy specjalnie przygotowanej w tym celu ankiety.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani usługami związanymi z cenami transferowymi, proszę o wypełnienie ankiety i wysłanie jej do nas mailem.

Nasza Kancelaria w ramach usług związanych z prawem zamówień publicznych świadczy kompleksowe doradztwo zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających. Doradzamy na wszystkich etapach postępowania oraz w związku z realizacją umowy o zamówienie publiczne.

Nasze usługi realizowane na rzecz wykonawców obejmują w szczególności:

 • opracowanie strategii dotyczącej udziału w postępowaniach
 • doradztwo prawnej i konsultacje na wszystkich etapach postępowania
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • odpowiedzi na wezwania zamawiającego
 • identyfikację zagrożeń związanych z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne
 • zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne
 • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
 • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z konsorcjantami oraz podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi
 • doradztwo na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne
 • udział w sporach z zamawiającym

Nasze usługi realizowane na rzecz zamawiających obejmują w szczególności:

 • konsultacje i doradztwo z zakresu zamówień publicznych
 • opracowywanie opinii i interpretacji z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych
 • wsparcie, nadzór i doradztwo w zakresie prawidłowego stosowania prawa zamówień publicznych
 • pomoc i doradztwo w procesie przygotowywania dokumentacji przetargowej
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań prowadzonych w trybach negocjacyjnych i dialogu konkurencyjnym
 • weryfikacja i sprawdzanie dokumentów przetargowych pod względem legalności i poprawności zapisów, które zastosowano w ich treści
 • notyfikowanie przez prawnika Kancelarii dokumentacji przetargowej przygotowanej przez Klienta
 • wsparcie i doradztwo prawne w procesie udzielania odpowiedzi na pytania do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
 • wsparcie i doradztwo prawne w procesie wyjaśniania i modyfikacji treści specyfikacji
 • wsparcie i doradztwo prawne oraz uczestnictwo prawnika Kancelarii w procesie otwarcia ofert, kwalifikacji wykonawców, badaniu i wyborze ofert
 • wsparcie i doradztwo prawne w procesie zawierania umowy i jej wykonania
 • reprezentowanie interesów Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi
 • reprezentację w sporach z wykonawcami na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne
 • doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami zamówień publicznych

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani usługami w zakresie prawa zamówień publicznych, prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółowych warunków naszej współpracy.

Pełnomocnicy procesowi mogą reprezentować Klientów Kancelarii w każdym postępowaniu sądowym oraz przed wszystkimi organami administracji państwowej.

Prawnicy Działu Procesowego naszej Kancelarii mogą reprezentować Twoje interesy prawne w:

 • procesach cywilnych w każdej instancji
 • procesach karnych w każdej instancji
 • postępowaniach administracyjnych w każdej instancji
 • sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • sprawach spadkowych
 • postępowaniach upadłościowych i naprawczych
 • postępowaniach dotyczących prawa zamówień publicznych

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani usługami dotyczącymi sporów sądowych, prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółowych warunków naszej współpracy.

Nasza Kancelaria w chwili obecnej kompleksowo doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom z różnych branż w zakresie prawnych aspektów związanych z zatrudnieniem i relacjami na styku pracownik-pracodawca.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności:

 • doradztwo i konsultacje dotyczące zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników
 • aspekty związane z przejęciami zasobów kadrowych oraz restrukturyzację i integrację zespołów pracowniczych
 • procesy dotyczące zwolnień grupowych
 • tworzenie wewnątrzzakładowych aktów normatywnych dotyczących stosunku pracy i zagadnień z nim powiązanych, jak np. regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy, zasad etyki, polityki bezpieczeństwa i ochrony danych itp.
 • analizę i opiniowanie wewnątrzzakładowych aktów normatywnych dotyczących stosunku pracy i zagadnień z nim powiązanych
 • tworzenie, analizę i opiniowanie indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji itp.
 • czynności związane z legalizację pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
 • doradztwo, konsultacje oraz czynności faktyczne związane z rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • reprezentację procesową przed sądami pracy we wszystkich instancjach oraz w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • doradztwo i konsultacje związane z zagadnieniami dotyczącymi dyskryminacji w stosunkach pracy, w tym mobbingu
 • formułowania dobrych praktyk pracodawców, które sprzyjają unikaniu procesów sądowych i innych sporów z pracownikiem lub organizacjami pracowniczymi.

W związku ze złożonym charakterem relacji, które zachodzą pomiędzy pracodawcą, a jego pracownikami, na życzenie Klienta bardzo często łączymy usługi związane z prawem pracy, z kompleksowym doradztwem podatkowym oraz z kompleksową obsługą księgowo-kadrową. Najczęściej jednak realizujemy usługi dotyczące prawa pracy w formie kompleksowej obsługi prawnej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani usługami dotyczącymi prawa pracy, prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółowych warunków naszej współpracy.

Nasza Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego zarówno dla osób fizycznych, jak też podmiotów gospodarczych. Realizujemy tego typu usługi w zakresie doraźnych konsultacji i doradztwa prawnego, jak też w wymiarze procesowym.

Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa podatkowego oraz wiedzy na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych, jesteśmy w stanie realizować dla naszych Klientów usługi związane z:

 • prawem karnym gospodarczym
 • prawem karnym skarbowym
 • zagadnieniami dotyczącymi przestępczości gospodarczej
 • zapobieganiem ryzykom związanym z odpowiedzialnością karną w obrocie gospodarczym

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani usługami w zakresie prawa karnego, prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółowych warunków naszej współpracy.

Nasza Kancelaria oferuje różnego typu szkolenia tematyczne z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Wszystkie nasze szkolenia zawsze uwzględniają praktyczne aspekty stosowania prawa oraz specyfikę branży, w której działa nasz Klient.
Podstawowym praktycznym szkoleniem, które najczęściej realizujemy na życzenie Klientów jest szkolenie związane z najważniejszymi aspektami dokumentowania i zabezpieczania transakcji handlowych oraz dochodzenia należności finansowych w obrocie gospodarczym (szkolenie windykacyjne).

Wyżej wymienione szkolenie adresujemy głównie do:

 • działów sprzedaży
 • działów kontroli należności
 • osób zarządzających w przedsiębiorstwie

Celem tego szkolenia jest:

 • aktualizacja wiedzy o obowiązujących i najistotniejszych przepisach prawnych, dotyczących dochodzenia należności
 • prezentacja zagadnień związanych z dokumentowaniem transakcji handlowych i stosowanych w polskim systemie prawnym form zabezpieczeń
 • prezentacja i omówienie rodzajów podmiotów gospodarczych będących Państwa kontrahentami z uwzględnieniem sposobów ich reprezentacji i związanej z tym odpowiedzialnością wobec wierzycieli
 • prezentacja i omówienie technik negocjacyjnych stosowanych w procesie windykacji należności finansowych
 • przedstawienie najważniejszych i najistotniejszych zagadnień związanych z procedurą sądową i egzekucyjną.

Usługi szkoleniowe, które realizuje nasza Kancelaria bardzo często są połączone z kompleksową obsługą windykacyjną, prawną lub podatkową.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani usługami dotyczącymi szkoleń, prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółowych warunków naszej współpracy. W treści maila proszę wskazać tematykę szkolenia, którą jesteście Państwo zainteresowani.

Nasza Kancelaria realizuje na życzenie Klientów usługi związane z badaniem poprawności funkcjonowania ich przedsiębiorstw pod kątem prawnym.

Przedmiotem badania mogą być zarówno aspekty prawne, podatkowe, jak też prawno-podatkowe związane z funkcjonowaniem w obrocie prawno-gospodarczym danego przedsiębiorstwa. Nasze audyty oraz badania due diligence mają na celu zlokalizowanie i wskazanie potencjalnych lub istniejących zagrożeń wynikających ze złego stosowania prawa w przedsiębiorstwie Klienta oraz przygotowanie danego podmiotu do potencjalnych zmian w obszarze przekształceń właścicielskich lub kapitałowych. Usługi tego typu realizujemy albo w ramach okresowego badania poprawności funkcjonowania danej firmy albo w powiązaniu z transakcjami z obszaru połączeń, przejęć i przekształceń lub restrukturyzacji przedsiębiorstw. Audyty i badania due diligence są realizowane przez merytoryczne zespoły multidyscyplinarne, w których skład wchodzą prawnicy Działu Obsługi Korporacyjnej, Działu Obsługi Podatkowej oraz Działu Obsługi Księgowo-Kadrowej Kancelarii.

Każdy audyt i badanie due diligence kończy się raportem, którego istotnym elementem są wskazania dotyczące sposobów wyeliminowania zagrożeń i nieprawidłowości ujawnionych podczas realizowania usługi.

Usługi tego typu realizowane przez naszą Kancelarię są albo elementem poprzedzającym albo elementem składowym (jednym z etapów usługi) usług związanych z:

 • restrukturyzacją przedsiębiorstw
 • optymalizacją podatkową
 • zakładaniem, łączeniem, przekształcaniem spółek

Audyty i badania due diligence mogą być realizowane w oparciu o umowy doraźne lub w ramach kompleksowej obsługi prawnej albo kompleksowej obsługi podatkowej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani usługami dotyczącymi audytów lub badań due diligence, prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółowych warunków naszej współpracy.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl