home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

6 listopada 2013 r.

Wezwanie do uzupełnienia różnych dokumentów w zamówieniach publicznych może być wielokrotne.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), obowiązkiem zamawiającego jest wezwanie wykonawców do uzupełnienia wszystkich dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1 p.z.p., w sytuacji gdy wymagane przez zamawiającego dokumenty nie zostały złożone w terminie lub zawierają błędy.

Przepisy systemu zamówień publicznych nie określają jednak wprost, ile razy zamawiający ma prawo wzywać wykonawcę do uzupełnienia określonych dokumentów w postępowaniu.

Z treści przepisów nie wynika jednak bezpośrednio czy czynność wezwania ma mieć charakter jednorazowy czy wielokrotny. W związku z tym, stwierdzenie faktu czy rzeczywiście doszło do naruszenia w/w artykułu jest możliwe, dopiero po rozpatrzeniu w kontekście określonego przez zamawiającego zakresu wezwania skierowanego do danego wykonawcy, oraz z uwzględnieniem konkretnego stanu faktycznego w danej sprawie.

W wyroku z dnia 30 lipca 2013 r. (KIO 1716/13), KIO wskazuje, iż kilkukrotne wzywanie przez zamawiającego wykonawcy, który przystępuje do wyjaśnienia poszczególnych kwestii związanych z dokumentami podmiotowymi potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz rozczłonkowane wzywanie do uzupełniania poszczególnych dokumentów, może jedynie wskazywać na nieumiejętne prowadzenie tych czynności przez Zamawiającego. Może mieć to, także bezpośredni wpływ na przedłużenie czasu trwania procedury udzielenia zamówienia publicznego. Nie pozwala jednak stwierdzić, aby w takiej sytuacji doszło do wielokrotnego wzywania do uzupełniania dokumentu i tym samym naruszenia dyspozycji art. 26 ust. 3 p.z.p.

Istotną rolę odgrywa w całym procesie procedury przetargowej wskazanie granic wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz ich dokładność. Zamawiający może zatem skierować do wykonawcy jedno wezwanie do uzupełniania dokumentów, w którym wskaże wszystkie nieprawidłowości dotyczące złożonej przez wykonawcę dokumentacji przetargowej. Przepisy p.z.p. nie zabraniają jednak skierowania przez zamawiającego kilku odrębnych wezwań do uzupełnienia dokumentów składanych na potwierdzenie różnych warunków udziału w postępowaniu, czy różnych dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunku. KIO jednoznacznie podkreśla, iż taka sytuacja nie może być kwalifikowana jako wielokrotne wzywanie tego samego wykonawcy do uzupełniania tego samego dokumentu.

Konkludując, wielokrotne wzywanie wykonawcy do wyjaśnienia poszczególnych kwestii związanych z dokumentacją przetargową w postępowaniu nie prowadzi do naruszenia art. 26 ust. 3 p.z.p.

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl