home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

5 marca 2014 r.

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z treścią dyrektywy 2013/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady, Polski Rząd na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 4 marca 2014 r., przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Celem zmian jest redukcja obciążeń administracyjnych w rachunkowości mikropodmiotów.

Zmiany naszego prawa w tym zakresie wynikają z obowiązku implementacji prawa unijnego do systemów prawnych krajów członkowskich w terminie do 20 lipca 2015 r.

Proponowane zmiany w projekcie dotyczą m.in.:

 • możliwości sporządzania skróconego sprawozdania finansowego przez jednostki mikro, z uwzględnieniem w ich treści jedynie podstawowych informacji w bilansie oraz rachunku zysków i strat,
 • zniesienia obowiązku sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, jednak pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu,
 • braku konieczności stosowania przez jednostki mikro wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów.

Projektem ustawy objęte są:

 • spółki akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki osobowe przez nie tworzone.

Warunkiem skorzystania przez w/w podmioty z uproszczeń w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, jest spełnienie dwóch z trzech następujących kryteriów:

 • suma bilansowa nie może przekroczyć kwoty 1,5 mln zł,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą przekroczyć kwoty 3 mln zł,
 • przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym nie może być wyższe niż 10 osób.

Ponadto projekt ustawy przewiduje rozszerzenie katalogu jednostek mikro. Listę mogą uzupełnić m.in.:

 • stowarzyszenia,
 • związki zawodowe,
 • organizacje pracodawców,
 • izby gospodarcze,
 • społeczno-zawodowe organizacje rolników,
 • organizacje samorządu zawodowego jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, które mogą stosować zasady rachunkowości od początku następnego roku obrotowego, pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Ułatwienia, o których mowa wyżej po wejściu w życie ustawy, powinny mieć zastosowanie po raz pierwszy w odniesieniu do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia jej w życie. Jednak w przypadku jednostek, dla których wprowadzenie tych zmian będzie związane z dostosowaniem do nich informatycznych systemów sprawozdawczości, okres przejściowy będzie wynosił dwa lata.

Źródło: www.kprm.gov.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl