home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

31 stycznia 2014 r.

Nabywca nie traci wadium, jeśli w terminie złożył zlecenie przelewu.

Sąd Najwyższy 30 stycznia 2014 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 99/13 podjął uchwałę, w której stwierdził, że termin do uiszczenia ceny po licytacji jest zachowany, jeśli przed jego upływem licytant złożył zlecenie w banku, a kwota miała pokrycie w aktywach.

Doniosłość podjętej uchwały wyraża się w jej bardzo praktycznym wymiarze i dotyczy stanu faktycznego, w którym nabywca wpłacił kwotę odpowiadającą cenie licytowanego mieszkania, dokonał polecenia przelewu, ale suma wpłynęła dopiero następnego dnia na konto depozytu sądowego, czyli jeden dzień po terminie.

Skutki opóźnienia w takiej sytuacji są bardzo dotkliwe bowiem nabywca w takiej sytuacji traci de facto pozycję nabywcy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi. Od wyroku sądu, który tak postanowił w związku z przedstawionym wyżej stanem faktycznym, nabywca wniósł zażalenie. Sąd okręgowy w Warszawie miał wątpliwości, czy termin złożenia do depozytu sądowego ceny nabycia przez licytanta, który uzyskał przybicie, któremu sąd oznaczył dłuższy termin do uiszczenia tej ceny, jest zachowany jeżeli przed jego upływem złożone zostało w banku polecenie przelewu, a kwota określona w zleceniu miała pokrycie na rachunku zleceniodawcy? Czy też o zachowaniu powyższego terminu świadczy chwila faktycznego wpływu (uznania) ceny nabycia na rachunek depozytowy sądu?

Wątpliwość rozstrzygnął Sąd Najwyższy podejmują uchwałę, o której mowa na wstępie.

Źródło: www.sn.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl