home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

30 kwietnia 2014 r.

Oddział firmy zagranicznej pozwala na odliczenie VAT.

Z wyroku NSA z 12 lutego 2014 r., sygnatura sprawy I FSK 353/13 wynika, że firma nie posiadająca na terenie Polski swojej siedziby, a jedynie oddział, ma prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów dokonywanych przez ten oddział. Warunkiem koniecznym, który uprawnia do takiego odliczenia jest to, że zakupy muszą pozostawać w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług przez firmę poza terytorium Polski.

Sąd orzekł tak w sprawie, w której do fiskusa zwrócił się oddział spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Oddział tej spółki wykonuje na rzecz centrali z siedzibą w Wielkiej Brytanii szereg świadczeń, które ta następnie sprzedaje na rzecz ostatecznych klientów. Rozliczenia pomiędzy oddziałem a centralą odbywają się na podstawie wewnętrznych dokumentów (not księgowych), które pozwalają rozliczyć transakcję w zakresie podatku dochodowego.

W związku z opisywanym stanem faktycznym pojawiło się pytanie, czy oddział ma możliwość odliczenia VAT z tytułu realizowanych przez oddział zakupów na potrzeby świadczeń na rzecz centrali?

Oddział spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii uznał, że jak najbardziej przysługuje mu takie uprawnienie, skoro zakupy towarów i usług, których dokonuje są bezpośrednio związane z usługami świadczonymi przez centralę. Podstawą do przyjęcie odpowiedzi twierdzącej w tym zakresie jest fakt, że są to wydatki bezpośrednio powiązane z działalnością centrali, a więc wpływające na wielkość jej przychodów oraz na ceny dla kontrahentów zewnętrznych stosowane przez centralę.

Odmienne stanowisko zaprezentował Fiskus, który z przyjął, że w sprawie nie doszło do świadczenia usług opodatkowanych VAT, skoro czynności wykonywane pomiędzy oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego a firmą macierzystą nie stanowiły czynności wykonywanych na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, zaś na rzecz spółki matki, czego skutkiem jest brak spełnienia jednego z warunków umożliwiających opodatkowanie świadczonych usług podatkiem VAT.

W efekcie wątpliwości i rozbieżności w stanowiskach pomiędzy podatnikiem, a organem podatkowym opisanymi powyżej, sprawa została przekazana pod rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sąd nie zgodził się z fiskusem i uznał, że zawężenie odpowiedzi do kwestii opodatkowania VAT czynności wykonywanych pomiędzy spółką a jej oddziałem, działającym w innym państwie członkowskim, pozostaje w bezpośredniej sprzeczności nie tylko z samym pytaniem, w którym istotne było odliczenie podatku naliczonego, ale również ze stanem faktycznym sprawy oraz stanowiskiem, jakie zajął oddział.

Zdaniem Sądu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, który stanowi podstawę wydanego orzeczenia, należy interpretować w ten sposób, że podatnik, który nie posiada na terenie kraju siedziby działalności gospodarczej a jedynie oddział, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w kraju siedziby oddziału z tytułu zakupów dokonywanych przez ten oddział, pozostających w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami, a oddział dokonuje jednocześnie na terenie kraju transakcji opodatkowanych.

Źródło: www.nsa.gov.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl