home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

29 stycznia 2014 r.

Możliwość oprotestowania aktualizacji opłaty rocznej przez użytkownika wieczystego.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości może być aktualizowana i zazwyczaj dla użytkownika wieczystego oznacza to jej wzrost, częstokroć dość znaczny w stosunku do poprzedniej wartości. Oczywiście nasze prawo umożliwia użytkownikom wieczystym zakwestionowanie zaktualizowanej opłaty rocznej, której wartość uległa wzrostowi. Niestety tryb, w jaki można to zrobić jest dość w specyficzny bowiem łączy w sobie procedury administracyjno-cywilne. Takie ukształtowanie całego procesu powoduje problemy, w szczególności związane z ochroną praw użytkowników wieczystych.

Użytkowanie wieczyste to instytucja prawa cywilnego, jednak przynajmniej jedną ze stron stosunku prawnego jest organ administracji publicznej. Jedną z charakterystycznych cech jest również kwestia odpłatności tego prawa, bowiem za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne, których wysokość jest procentową częścią wartości nieruchomości. W związku z długim okresem obowiązywania umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste, wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana w razie zmiany wartości nieruchomości. Tryb aktualizacji opłaty rocznej określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami został uregulowany w specyficzny sposób, bowiem spór co do tego cywilnoprawnego świadczenia jest w pierwszej kolejności rozpatrywany przez organ administracji publicznej, a mianowicie samorządowe kolegium odwoławcze. Za pośrednictwem tego organu, użytkownik wieczysty ma możliwość zakwestionowania wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty rocznej, którego doręczenie następuje w trybie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego.

Składając taki wniosek (kwestionujący aktualizację opłaty rocznej) do właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości samorządowego kolegium odwoławczego, użytkownik wieczysty może argumentować, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek składa się przeciwko organowi, który dokonał wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty.

Źródło: www.samorzad.lex.pl

Opracował: Adrian Wanaks

 

Wspólnota mieszkaniowa może w drodze cesji przejąć roszczenia swoich członków i występować w procesie przeciwko deweloperowi.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego podjętą w składzie siedmiu sędziów dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 84/13, właściciele mieszkań we wspólnocie mieszkaniowej mogą scedować na nią swoje roszczenia przeciwko deweloperowi, związane z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej. Tym samym Sąd Najwyższy orzekł, że wspólnota mieszkaniowa ma prawo występować w procesie przeciwko deweloperowi, a umowy cesji, na podstawie których wytoczono powództwo, są co do zasady ważne.

Źródło: www.sn.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl