home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

26 maja 2014 r.

Datio in solutum-moment powstania przychodu.

Zgodnie z treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 kwietnia2014 wydanego w sprawie I SA/Gd 1731/13, otrzymanie nieruchomości w miejsce wypełnienia zobowiązania samo w sobie powoduje zwiększenie aktywów wierzyciela i tym samym powstanie przychodu podatkowego Zdaniem sądu przychód powstaje niezależnie od planowanej sprzedaży tej nieruchomości.

Wyrok został wydany w oparciu o stan faktyczny, w którym spółka podpisała umowę dzierżawy nieruchomości, której właściciel zobowiązał się zapewnić w ustalonym terminie lokale pod wynajem. Terminowa realizacja w/w zobowiązania właściciela zastała zabezpieczona karą umowną. Niestety właścicielowi nie udało się zrealizować tego zobowiązania w wyznaczonym terminie, w związku z po stronie spółki powstało roszczenie o zapłatę ustalonej kary umownej. W celu ugodowego rozstrzygnięcia kwestii związanych roszczeniem o zapłatę kary umownej, strony postanowiły rozliczyć ją poprzez spełnienie innego świadczenia aniżeli wynikające z dotychczasowego stosunku obligacyjnego, a mianowicie przez przeniesienie własności niewykończonych i nadających się do remontu nieruchomości, w miejsce realizacji kar umownych. Umowa cesji nieruchomości została zawarta w formie aktu notarialnego.

Spółka, która w drodze umowy cesji nabyła nieruchomości, zamierzała ją zbyć i w ten sposób zaspokoić swoje roszczenia. W jej ocenie, w związku z w/w czynnością, po jej stronie nie powstał przychód, a fakt ten zaistnieje dopiero w momencie uzyskania środków finansowych z jej sprzedaży.

Stanowisko spółki w powyższej kwestii zostało zanegowane przez organ podatkowy, który uznał, że w wyniku spełnienia przez dłużnika innego świadczenia w miejsce świadczenia pieniężnego dojdzie do wystąpienia po stronie spółki przychodu podatkowego. Swoje stanowisk w tej sprawie oparł o treść art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Fiskus stwierdził, że sformułowanie „uregulowanie należności” nie odnosi się tylko i wyłącznie do pieniężnej formy rozliczenia, ale do każdej formy uregulowania zobowiązania, czego konsekwencją (w opisywanym stanie faktycznym) jest powstanie przychodu w momencie przeniesienia własności nieruchomości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku podzielił zdanie fiskusa. Sąd stwierdził, że przychodem podatkowym są takie wartości, które definitywnie powiększają aktywa osoby prawnej. Dlatego też skoro doszło do przeniesienia własności nieruchomości na rzecz wierzyciela, to należy zgodzić się z organem, że doszło do rozliczenia wierzytelności w zakresie przysługujących stronie kar umownych. A tym samym, w konsekwencji tej czynności prawnej, po stronie spółki powstał przychód w wysokości ustalonej przez strony w akcie notarialnym.

Podsumowując, nie można uznać stanowiska strony, że przychód po jej stronie powstanie dopiero w momencie uzyskania środków pieniężnych z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Źródło: www.nsa.gov.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl