home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

26 luty 2014 r.

Zakres związania sądu w postępowaniu cywilnym ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie o sygnaturze akt II PK 352/12 związanie sądu w postępowaniu cywilnym ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego dotyczy jedynie ustalonych w sentencji wyroku znamion przestępstwa, a także okoliczności jego popełnienia.

Wszelkie inne ustalenia objęte takim wyrokiem, które wykraczają poza elementy stanu faktycznego przestępstwa, nie mają mocy wiążącej dla sądu cywilnego i nie ma tutaj znaczenia fakt, że zostały zawarte w sentencji wyroku lub w uzasadnieniu.

Źródło: www.sn.pl

Opracował: Adrian Wanaks

 

Obowiązek opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych służebności przesyłu jest ściśle uzależniony od aktu notarialnego, który ją ustanawia.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skoro do ustanowienia służebności przesyłu dochodzi dopiero w efekcie zawarcia aktu notarialnego, to w takim razie własnie data aktu decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Swoją opinię w tym zakresie WSA w Białymstoku wyraził w wyroku z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 496/13.

Przedmiotem sporu w w/w sprawie było określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu w drodze oświadczenia woli właściciela nieruchomości złożonego w formie aktu notarialnego.

Opisywany spór zrodził pytanie czy obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia PCC na rachunek właściwego organu podatkowego obciąża notariusza, który sporządza taki akt notarialny i czy powstaje on w chwili dokonania takiej czynności?

Notariusz uznał, że w sytuacji, w której do aktu staje wyłącznie właściciel nieruchomości i składa jednostronne oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu, notariusz PCC od tej czynności nie pobiera uznając, że w tej sytuacji nie jest płatnikiem tego podatku, bowiem z chwilą złożenia jednostronnego oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stanowisko notariusza zostało zakwestionowane przez przedsiębiorcę (podatnika), który uznał, że notariusz jest płatnikiem PCC, nawet jeżeli do aktu staje wyłącznie właściciel nieruchomości i składa jednostronne oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku stwierdził, że opisywana przez notariusza czynność prawna wbrew pozorom nie ma charakteru jednostronnej czynności prawnej. W rzeczywistości bowiem dochodzi tu do takiego uzgodnienia woli stron, w którym druga strona (przedsiębiorcy przesyłowego) zostaje zwolniona od obowiązku składania oświadczenia woli w formie aktu notarialnego. Konsekwencją takiego zdefiniowania charakteru i istoty tej czynności prawnej są jej dalsze skutki w sferze prawnopodatkowej.

Konkludując obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje w dacie sporządzenia aktu notarialnego i to notariusz zobowiązany jest pobrać ten podatek przy jego sporządzaniu. Przedsiębiorca przesyłowy nie jest zobowiązany do składania deklaracji PCC.

Źródło: www.nsa.gov.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl