home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

24 października 2013 r.

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o opodatkowaniu nieodpłatnych świadczeń pracowniczych.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowił skierować pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych tzw. nieodpłatnych świadczeń pracowniczych.

Powyższy wniosek jest wynikiem ustaleń z posiedzenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozpoznania wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego naliczania przychodu pracownikom z tytułu uczestnictwa w imprezach integracyjnych organizowanych przez pracodawcę (sygn. akt II FPS 3/13).

NSA uznał za konieczne wyjaśnienie wątpliwości konstytucyjnych, jakie budzi bardzo ogólne pojęcie „innych nieodpłatnych świadczeń”. Najpierw pojawiły się wątpliwości co do opodatkowywania abonamentów medycznych, później organizowanych przez pracodawców imprez integracyjnych, darmowych dojazdów do pracy i polis odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządów i rad nadzorczych. Jeżeli katalog ten nie zostanie ograniczony, to pozwoli opodatkować praktycznie wszystko

Do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego skierowanego przez NSA w dniu 21 października 2013 r., w sprawie o sygn. II FSK 2797/11 Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zawiesić przedmiotowe postępowanie.

Nowe progi unijne i nowy kurs euro w zamówieniach publicznych.

Rozpoczęła się ścieżka legislacyjna dla projektów rozporządzeń w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro oraz w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów ogłaszanych w ramach zamówień publicznych.

Projekt rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, przewiduje podniesienie kursu z 4,0196 zł do 4,2249 zł.

Natomiast projekt rozporządzenia, który dotyczy kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, przewiduje następujące wartości tzw. „progów unijnych”:

  • Zamawiający z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz zamawiający będący innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, obowiązani będą do przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń dotyczących dostaw lub usług od wartości zamówienia wynoszącej 134 000 euro (aktualnie 130 000 euro).
  • Obowiązek przekazywania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dotyczących zamówień na dostawy lub usługi dotyczyć będzie innych zamawiających (z wyjątkiem zamawiających udzielających zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), np. podmiotów prawa publicznego lub beneficjentów środków publicznych, w tym środków unijnych, jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub przekroczy 207 000 euro (aktualnie 200 000 euro).
  • W odniesieniu do zamówień sektorowych na dostawy lub usługi określa się w projekcie rozporządzenia kwoty wartości zamówień w wysokości wynikającej z art. 16 dyrektywy 2004/17/WE i podwyższonej z 400 000 euro do 414 000 euro.
  • Zamawiający udzielający zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa obowiązani będą do przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń dotyczących dostaw lub usług o wartości zamówienia wynoszącej 414 000 euro (dotychczas 400 000).
  • W odniesieniu do zamówień na roboty budowlane kwoty wartości zamówień są takie same dla wszystkich rodzajów zamawiających i zostały podwyższone z 5 000 000 euro do 5 186 000 euro.
  • Także w odniesieniu do konkursów w rozporządzeniu uzależnia się kwoty wartości konkursów od rodzaju zamawiającego. Kwoty te wynoszą odpowiednio: 134 000 euro (dla zamawiających wymienionych w § 2 pkt 1) oraz 207 000 euro dla pozostałych zamawiających. W odniesieniu do konkursów organizowanych przez zamawiających, którzy udzielają zamówień sektorowych kwota ta jest wyższa i wynosi 414 000 euro.

Podwyższenie wysokości wartości tzw. progów unijnych przy równoczesnym podwyższeniu dotychczasowego kursu złotego w stosunku do euro, o czym mowa wyżej, spowoduje wzrost wartości tych progów wyrażonych w złotych, w stosunku do obecnie obowiązujących wartości, od 43 589 zł dla zamówień na dostawy lub usługi udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych oraz zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej do 1 812 331 zł dla zamówień na roboty budowlane.

Projekty rozporządzeń w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro oraz w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, zostały przekazane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2014 r.

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl