home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

23 kwietnia 2014 r.

Nowelizacja przepisów dotyczących prawa spadkowego.

Zgodnie z projektem ustawy zmieniającej Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o notariacie przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w przyjmowaniu spadków ma obowiązywać generalna zasada przyjmowania spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli ograniczająca odpowiedzialność spadkobierców za długi zmarłego do wysokości aktywów spadkowych.

Zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakładają także, że spadkobierca sam będzie określał składniki dziedziczonego majątku i w tym celu ustawodawca ma zamiar wprowadzić instytucję spisu inwentarza, który spadkobierca będzie składał w sądzie lub notariuszowi. Funkcja i waga prawna tak przygotowanego spisu z inwentarza ma być tożsama ze spisem sporządzanym przez urząd skarbowy lub komornika.

W uzgodnieniach międzyresortowych swoje propozycje do projektu zmian zgłosiło Ministerstwo Finansów, które postuluje doprecyzowanie przepisów w zakresie dotyczącym właściwości urzędu skarbowego, który wykona zabezpieczenie lub sporządzi spis inwentarza. Resort finansów zauważa, że projektowana treść art. 635 par. 4 Kodeksu postępowania cywilnego nie uwzględnia przypadków, gdy przedmiotem zabezpieczenia lub ujęcia w spisie inwentarza będą wyłącznie prawa majątkowe np. wierzytelność z rachunku bankowego lub instrumenty finansowe. Dlatego też brak doprecyzowania tych zapisów może spowodować nadmierną przewlekłość postępowań prowadzonych w tym zakresie. Stąd też jego sugestia dotycząca wprowadzenia stosownych regulacji prawnych dotyczących ustalania właściwości naczelnika urzędu i komornika sądowego i postulat by znalazły się one w tej samej części ustawy.

Źródło: www.ms.gov.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl