home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

21 luty 2014 r.

Zaspokajanie osobistych potrzeb nie daje prawa do pełnego odliczenia VAT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15 listopada 2013 r., w sprawie o sygnaturze akt III SA/Wa 2393/13 stwierdził, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów tylko w takim zakresie, w jakim nabycie to wiąże się z czynnościami opodatkowanymi.

Przedmiotowa sprawa sądowa dotyczyła zakupu lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną, przy jednoczesnym wykorzystaniu go do zaspokajania osobistych potrzeb mieszkaniowych tejże osoby. Oczywiście po zakupie lokalu i przekazaniu go do użytkowania, lokal zostałby umieszczony w rejestrze środków trwałych i będzie podlegał amortyzacji.

Rzecz dotyczyła prawa do odliczenia 100% podatku (VAT) naliczonego z faktur, które właściciel w/w działalności zapłacił zgodnie z treścią umowy wiążącej go z deweloperem.

W opisywanym stanie faktycznym, zdaniem przedsiębiorcy (nabywcy lokalu) występuje wyraźny związek podatku naliczonego z faktur zaliczkowych z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT.

Bowiem bez znaczenia pozostaje fakt, że lokal będzie zgodnie z normami prawa budowlanego miał charakter mieszkaniowy, gdyż w kwestii interesującej jego nabywcę decydujące jest jego faktyczne wykorzystywanie dla celów wykonywania czynności opodatkowanych (lub nie) podatkiem VAT.

Jednak zdaniem fiskusa nabywcy lokalu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów tylko i wyłącznie w takim zakresie, w jakim nabycie to wiąże się z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z powyższym stanowisko organów podatkowych nakłada na nabywcę lokalu zobowiązanie do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać czynnościom opodatkowanym. Wybór metody wyodrębnienia tych kwot podatku naliczonego pozostaje wyłącznie w gestii nabywcy.

W opisywanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację fiskusowi stwierdzając, że w sprawie mamy do czynienia z dwoma rodzajami czynności:

  • czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT,
  • czynnościami związanymi z zaspokajaniem osobistych potrzeb mieszkaniowych przedsiębiorcy i jego rodziny.

Konsekwencją takiego podejścia do sprawy jest to, że przedsiębiorca zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać czynnościom opodatkowanym.

Natomiast jeżeli nie wykaże, w jakiej części zakupiony przez niego lokal mieszkalny będzie wykorzystywany do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, wówczas nie nabędzie prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wpłacone przez niego zaliczki na zakup tego lokalu.

Źródło: www.nsa.gov.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl