home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

17 luty 2014 r.

Odwrócony kredyt hipoteczny.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

W przypadku wprowadzenia projektu w życie, byłaby to w polskim systemie prawnym pierwsza regulacja prawna wprowadzająca do naszego obrotu prawno-gospodarczego instytucję odwróconego kredytu hipotecznego.

Odwrócony kredyt hipoteczny jest usługą equity release w modelu kredytowym. Obecnie na polskim rynku dostępna jest jedynie usługa equity release w opcji sprzedażowej, ukształtowana na podstawie przepisów art. 903, 906 i 908 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm. ). Różnica między dwoma modelami sprowadza się do momentu przeniesienia prawa do nieruchomości na świadczeniodawcę oraz na sposobie zabezpieczenia interesów spadkobierców kredytobiorcy.

Cechy charakterystyczne umowy o odwrócony kredyt hipoteczny w rządowym projekcie zakładają, że:

  • prawo do nieruchomości ulegałoby przeniesieniu na instytucję kredytową z chwilą śmierci kredytobiorcy,
  • po śmierci beneficjenta jego spadkobiercy będą mogli podjąć decyzję o dokonaniu spłaty kredytu i zachowaniu prawa do nieruchomości
  • w przypadku przeniesienia prawa do nieruchomości na instytucję kredytującą spadkobiercom byłaby przekazywana kwota różnicy pomiędzy wartością roszczenia instytucji, a wartością nieruchomości.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony potencjalnym kredytobiorcom, którymi w większości będą osoby starsze, w ustawie wprowadzono szereg mechanizmów zabezpieczających ich interesy, m.in.:

  • szeroko zakrojony obowiązek informacyjny,
  • możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny (termin dłuższy niż w przypadku kredytu konsumenckiego),
  • zagwarantowanie prawa do przedterminowej, bezpłatnej spłaty kredytu.

Uprawnienia do oferowania umowy odwróconego kredytu hipotecznego będą miały banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych oraz instytucje kredytowe, prowadzące działalność transgraniczną. W związku z tym, że prawo instytucji kredytującej będzie ujawnione w księgach wieczystych, będzie jej przysługiwało roszczenie o przeniesienie na bank prawa do nieruchomości przysługującego kredytobiorcy. Dzięki temu bank będzie mógł przejąć nieruchomość w trybie innym niż egzekucja.

Treść projektowanej ustawy nie wskazuje natomiast, która ze stron będzie ponosiła koszty ustalenia wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Ta kwestia została przez ustawodawcę pozostawiona w treści projektu do rozstrzygnięcia stronom umowy. Podobnie rzecz ma się z okresem wypłaty środków pieniężnych przyznanych na podstawie kredytu, który będzie ustalany przez strony w umowie. W związku z tym należy zakładać, że niekoniecznie będą one wypłacane dożywotnio.

Przed zawarciem umowy bank będzie dokonywał również oceny stanu i historii zobowiązań kredytobiorcy oraz stanu prawnego nieruchomości. Nie będzie natomiast oceniana zdolność kredytowa, w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.).

W czasie trwania kredytu kredytobiorca będzie zobowiązany do:

  • utrzymywania ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych,
  • utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem zwykłego używania,
  • uiszczania podatków i innych obowiązkowych opłat związanych z korzystaniem z nieruchomości.

W przypadku nie wywiązywania się kredytobiorcy z powyższych obowiązków bank będzie zobowiązany wezwać kredytobiorcę do ich wykonania, wyznaczając termin nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli termin upłynie bezskutecznie bank będzie mógł domagać się, aby kredytobiorca ustanowił dla niego pełnomocnictwo do wykonania wspomnianych obowiązków.

Suma wypłaconej kwoty kredytu powiększona o należne odsetki oraz inne niezapłacone koszty poniesione przez bank przed dniem spłaty stanie się wymagalna po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci kredytobiorcy. Tak długi okres gwarantuje spadkobiercom czas na podjęcie decyzji, co do przyszłości nieruchomości.

W przypadku podjęcia decyzji o niespłaceniu kredytu prawo do nieruchomości zostanie przeniesione na instytucję kredytującą. Roszczenie z tego tytułu stanie się wymagalne z dniem wymagalności całkowitej kwoty kredytu.

Źródło: www.rcl.gov.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl