home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

14 luty 2014 r.

Cena w zamówieniach publicznych nie musi być najważniejsza. Nowe regulacje Rady Unii Europejskiej dotyczące zamówień publicznych.

Zgodnie z treścią dyrektyw, które 11 lutego 2014 r. przyjęła Rada Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym prawa zamówień publicznych, kryterium najniższej ceny oraz oferty najkorzystniejszej ekonomicznie za oferowane w usługi nie musi być najistotniejszym elementem przesądzającym o wyborze danej oferty.

Nowe regulacje prawne wskazują, że instytucje zamawiające mają udzielać zamówienia na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia zamawiającego.

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie może natomiast obejmować najlepszą relację jakości do ceny, którą ocenia się na podstawie kryteriów obejmujących aspekty jakościowe, ekologiczne lub społeczne związane z przedmiotem zamówienia.

Nie oznacza to jednak, że cena nie będzie mogła być nadal w zamówieniach publicznych jedynym kryterium oceny oferty. Natomiast nowe regulacje stwarzają możliwość położenia większego nacisku na jakość towarów czy też zamawianych usług i koszty ponoszone przez zamawiającego w trakcie całego cyklu korzystania z przedmiotu zamówienia.

Niezwykle istotne w nowych regulacjach prawnych dotyczących jest to, że państwa członkowskie zostały upoważnione do ograniczenia możliwości stosowania najniższej ceny jako jedynego kryterium udzielenia zamówienia.

Nowe regulacje wprowadzają także wiele uproszczeń i pozwalają na przyśpieszenie udzielania zamówień publicznych. Mowa tu w szczególności o:

  • obowiązku przejścia na komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym,
  • wprowadzeniu krótszych niż dotychczas terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert,
  • wprowadzeniu uregulowań, pozwalających na w szerszym niż dotychczas zakresie, przeprowadzanie wstępnych konsultacji rynkowych (znanych wcześniej jako tzw. dialog techniczny),
  • możliwości wprowadzenie takich narzędzi jak katalogi elektroniczne,
  • ułatwieniu korzystania z procedur dialogu konkurencyjnego i procedury konkurencyjnej z negocjacjami (obecne negocjacje z ogłoszeniem),
  • ułatwieniach związanych z ubieganiem się o zamówienia publiczne poprzez zmniejszenie wymagań stawianych wykonawcom w zakresie dokumentacji oraz ograniczenie maksymalnego poziomu wymagań w odniesieniu do ich zdolności ekonomicznej i finansowej, przy jednoczesnym nałożeniu na instytucje zamawiające większego obowiązku w zakresie weryfikacji sytuacji podmiotowej wykonawców.

Dodatkowy nowe dyrektywy unijne w zakresie zamówień publicznych idąc w ślad za orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE doprecyzowały wiele zagadnień, które dotychczas budziły wątpliwości w praktyce. Wśród tych najbardziej znanych można wymienić zagadnienia związane z:

  • wykluczeniem wykonawcy winnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • ograniczenie możliwości powoływania się na zdolność podmiotów trzecich w przypadku kluczowych elementów zamówienia.

Nowe regulacje kodyfikują także zasady powierzania zadań i zawierania umów w ramach współpracy publiczno-publicznej, w tym zamówień udzielanych podmiotom zależnym (powiązanym).

W dyrektywach znalazły się także rozwiązania od dawna postulowane przez Polskę, czy też takie, które już funkcjonują w naszym systemie prawnym.

Mowa tu m.in. o wprowadzeniu wymogu, aby podmiot, na którego doświadczenie i wiedzę powołuje się wykonawca, brał udział w wykonaniu zamówienia oraz wprowadzeniu do dyrektywy sektorowej procedury dialogu konkurencyjnego, a także wprowadzenie możliwości dokonywania płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawców.

Termin implementacji dyrektyw do porządków prawnych państw członkowskich UE upływa w ciągu 24 miesięcy od ich wejścia w życie. Nowe dyrektywy zastępują obecnie obowiązujące dyrektywy 2004/17/WE oraz 2004/18/WE, a także ustanawiają osobny reżim dla udzielania koncesji.

Źródło: www.uzp.gov.pl, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/140975.pdf

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl