home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

12 luty 2014 r.

Rzecznik Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dopuszcza możliwość zakwestionowania zapisów umowy na kredyt we frankach szwajcarskich.

Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Nils Wahl stwierdził w swojej opinii, że możliwość oceny nieuczciwego charakteru warunków umowy, która dopuszcza stosowanie innego kursu wymiany walut w odniesieniu do wypłaty kredytu w walucie obcej aniżeli kurs wymiany walut mający zastosowanie do spłaty kredytu, nie jest wyłączona.

Zdaniem Rzecznika, nawet jeżeli warunki takie mogą, a priori, być uważane za dotyczące głównego przedmiotu umowy kredytu udzielonego w walucie obcej, do sądu krajowego należy ustalenie, czy konsumenci byli w stanie zrozumieć, że narazili się na dodatkowe koszty wynikające z różnicy pomiędzy kursami wymiany walut. Fundamentem takiego stanowiska jest niewątpliwie Dyrektywa 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich mówiąca o tym, że nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez konsumentów z przedsiębiorcami nie będą wiążące dla konsumenta pod warunkiem jednak, że warunki definiujące główny przedmiot takiej umowy oraz inne istotne jej warunki dotyczące ceny/wynagrodzenia za dostarczone towary lub usługi, nie zostaną sformułowane w sposób prosty i zrozumiały dla konsumenta. W innym przypadku w/w dyrektywa wyłącza możliwość uznania takich warunków za nieuczciwe.

Opinia Rzecznika Generalnego ETS, to wynik procesu sądowego, który toczy się przed węgierskim sądem w sprawie Małżeństwa Kásler przeciwko bankowi, z którym zawarli tego typu umowę kredytową. W procesie został podniesiony nieuczciwy charakter warunków umowy w odniesieniu do obliczania rat spłaty kredytu. Pytanie w tej materii do ETS wystosował węgierski sąd najwyższy (Kúria).

Z treści opinii Rzecznika Generalnego ETS można wysnuć kilka kluczowych wniosków. A mianowicie, że:

  • W celu określenia, co stanowi główny przedmiot umowy, należy ustalić dla każdego przypadku z osobna, które świadczenie bądź świadczenia należy obiektywnie uznać za istotne z punktu widzenia ogólnej konstrukcji umowy. W związku z tym należy zbadać, czy dany warunek odnosi się do świadczenia stanowiącego o istocie umowy w tym sensie, że w braku takiego warunku umowa traciłaby jedną ze swoich podstawowych cech, względnie nie mogłaby być wykonywana na podstawie pozostałych postanowień umowy.
  • Trzeba ocenić czy warunki umowy zostały zredagowane w sposób prosty i zrozumiały, przy czym zdaniem Rzecznika ocena ich charakteru nie powinna być ograniczana tylko i wyłącznie do aspektów czysto językowych. Przekaz powinien zapewnić konsumentowi informacje, z których pomocą będzie on w stanie dokonać oceny pozytywnych i negatywnych skutków zawarcia umowy oraz ewentualnego ryzyka związanego z tym przedsięwzięciem. Dlatego też konsument musi nie tylko zrozumieć treść warunku umowy, ale również treść związanych z nim obowiązków i praw.
  • Rozstrzygnięcie wątpliwości i odpowiedź na pytanie, czy konsument (w tym przepadku Małżeństwo Kásler) miał możliwość zrozumienia, iż naraża się na dodatkowe koszty wynikające z różnicy pomiędzy kursem sprzedaży waluty obcej a kursem zakupu tejże waluty, będzie należało do Kúria i musi nastąpić w świetle obiektywnych informacji przedstawionych na etapie zawierania umowy.
  • W sytuacji, gdy niezastosowanie nieuczciwego warunku umowy czyniłoby umowę niewykonalną, dyrektywa nie stoi na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy zastąpił sporny warunek przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozycyjnym. Takie podejście pozwala bowiem zrealizować cel dyrektywy, polegający w szczególności na przywróceniu równowagi między stronami umowy, w miarę możliwości przy jednoczesnym utrzymaniu jej w mocy jako całości.

Powyższe stanowisko Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości zostało wyrażone w opinii z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie C-26/13 Árpád Kásler i Hajnalka Káslerné Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt.

Źródło: www.curia.europa.eu

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl